Начало
История
Галерия
Проблеми
Контакти
 


Страница 1 от 8

На добър път!

Кастинг

„ДЕН НА ТАЛАНТА В УЧИЛИЩЕ“

На 17.09.2014г. в 12:30 часа ще се проведе кастинг на ученици, желаещи да изявят своите дарби по народно и поп пеене на празника на града. Мероприятието ще се проведе в стаята на училищния психолог (СРЗ).

Съобщение

Интересно

DZI

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Училищната зрелостна комисия уведомява всички зрелостници, че подаването на заявления за допускане на ДЗИ за сесия август-септември 2014г. е от 07.07.2014г. до 18.07.2014г.

Моля, за доброто организиране на изпитната сесия, зрелостниците, които ще подават заявление да не изчакват последния срок.

Директор: Бойка Няголова 

Представители на СОУ ,,Иван Вазов“ гр.Нова Загора отново с награда от международен конкурс


От 20.06. до23.06. 2014г. в курорта  АЛБЕНА се проведе VII семинар за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности  на тема: „Извънкласни и извънучилищни дейности - обмен на успешен педагогически опит“. Педагози, художествени ръководители от училища, детски градини, извънучилищни педагогически учреждения от България и Русия представиха добри практики и съвременни форми на извънкласни и извънучилищни дейности. Конкурсът се организира от Международна фестивална програма „Приятели на България”, в партньорство с Министерство на образованието и науката и Националния дворец на децата. Проявата е  под почетния патронаж на Министъра на образованието и науката на Република България. Щастливи сме да съобщим, че вече за втора поредна година представители от СОУ ,,Иван Вазов“ вземат участие в този международен форум и също така за втори път се завръщат с награда.

Представители на училището ни бяха: Стелиян Чиликов, Мариета Танева, мл. учител Петко Танев и ст.учител Рени Чиликова - участници във фолклорен  клуб ,,От извора“.Те взеха участие в практическата част ,,Ден на таланта“.  С презентацията за целта и  работата на клуба- ,,да се развиват талантите на деца, които имат желание да се докоснат и да черпят от богатството на нашето минало“ се представи Р.Чиликова, а Стелиян и Мариета и техният ръководител П.Танев с красивите изпълнения на народни песни завладяха  публиката и журито, и успяха да докажат, че българският фолклор има място в сърцата на подрастващите. Нека им честитим  ІІІ-та награда и им пожелаем още много   изяви и победи!             
 

Пореден успех

  
 

На 25.06.2014г. в зала „Георги Данчев” на Областна администрация Сливен се проведе награждаване на учениците, участвали в Национален конкурс за статии в Уикипедия, който се проведе по повод "180 години българска индустрия".

Далила Абдулилах Алужейл, ученичка от СОУ“Иван Вазов”, гр. Нова Загора, получи поощрителна награда за статия на тема: “Текстилна индустрия и занаяти в област Сливен – развитие и съвременно състояние”. Статията бе написана и изпратена под ръководството на госпожа Радка Желева, старши учител по история и цивилизация. Наградата връчи областният управител Корнелий Желязков.

СЪОБЩЕНИЕ

   Свидетелствата за завършено основно образование ще се дават на 26.06.2014г. /четвъртък/ от 10:00 часа в кабинета по биология.

ЗАПОВЕД № РД – 06 – 413/ 10.06.2014 година

На основание   чл.24 т.3 от Наредба  № 3/ 17.05.2004г. за

организацията и провеждането на ДЗИ

                                  

   Н  А Р  Е  Ж  Д   А  М :

                         Училищната зрелостна комисия за сесия септември на ДЗИ за учебната 2013/14г. в срок от 11 до 13.06.14г. включително да предостави възможност от 8.00-10.00 часа и от 12.30 – 15.30 часа при заявено от зрелостниците желание да се запознаят с писмените си работи и резултатите от ДЗИ.

            Идентификацията става в присъствието на член на зрелостната комисия  Мирослав Мирчев и Павлина Методиева.

            Зрелостникът може само да види своята работа и резултати. Няма право да оспорва резултата, да нарушава целостта на писмената работа, да нанася знаци или да пише по нея,  да я ксерокопира, снима и други подобни.

            Със заповедта да се запознаят срещу подпис членовете на зрелостната комисия за сведение и изпълнение.

            Зрелостниците, които желаят да идентифицират своята писмена работа се запознават със заповедта срещу подпис непосредствено  преди идентификацията.

            Заповедта и протоколът с окончателните резултати от ДЗИ да се окачат на таблото на зрелостника.

            Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на ПДУД – Таня Душкова.

Директор:   Б. Няголова 

Уведомление до учениците от VIII клас и техните родители

1.      Срокът в който учениците от VII клас имат право да се запознаят с проверените си писмени работи от приемните изпити по български език и литература и по математика, проведени на 21 и 23 май 2014г. е до 5 /пет/ работни дни след обявяване на резултатите – от 05 до 11 юни 2014г.

2.      Запознаването на учениците с проверените писмени работи да се извършва в зала № 210 на РИО – Сливен задължително в присъствието на родител /настойник/, след подаване на заявление по образец. Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

3.      Писмените работи по български език и литература и по математика могат да се разглеждат от 10:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч. в определените в т.1 дни, в присъствието на председател /заместник-председател/ на съответната комисия за проверка и оценка и определени от тях членове на комисията /оценители/.

4.      Подаването на документи за участие в приема ще се осъществява в НУ „Любен Каравелов“ – Нова Загора /училище-гнездо/ от 17 до 20 юни 2014г. включително. Работно време: от 8:00 ч. до 18:00 ч. В периода 17-20.06.2014г. желаещите ученици могат да кандидатстват и в други области в страната;

5.      Документите се представят от съответния седмокласник, придружен от родител;

6.      Документите, които се подават са:

a.      Заявление за участие в класиране с подредени желания;

b.      Копие на удостоверението за завършен VII клас;

c.       Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, което е изключително важно за кандидатстващите в дръги области;

d.      Ако се кандидатства в професионални гимназии: копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо, че избраните спациалности от професии не са противопоказни за здравето на ученика, издадено от лекуващия му лакар.

Оригиналите се носят за сверяване;

7.      Посоченото по-горе заявление се предоставя на учениците в училището-гнездо, където ще получат пълна информация за предлаганите в област Сливен паралелки за прием след завършен VII клас, както и за сроковете на различните етапи на класирането и за записване в училищата;

8.      Учениците могат да кандидатвтват в неограничен брой училища и паралелки, а класирането се извършва в низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

Майски спортен празник

    На  28 май 2014 година в двора на СОУ "Иван Вазов" гр. Нова Загора -  начален етап, се проведе турнир  с участието на три отбора сформирани от полуинтернатните групи на втори, трети и четвърти клас. Състезанието беше подкрепено от проект  "Включващо обучение", като  целта е  запознаване с проблемите на хората с увреждания и трудностите за тях при достъпа им до  институциите и обществените места. Липса на подходящи алеи и тротоари за хората с инвалидни колички и други помощни средства. В началото учениците изслушаха кратка лекция по темата от председателя на Българската асоциация за невромускулни заболявания госпожа Виолета Антонова  и  госпожа Жени Великова - регионален председател.   Отборите се състезаваха в пет игри - три щафетни и две за точност. Една от щафетните игри беше с инвалидни колички и топки. Смисълът на играта беше учениците да усетят колко трудно е да задържиш една топка на количката без да падне и как се чувства човекът на нея. 
    Турнирът премина с много спортни емоции и напрежение у състезателите за спечелване на надпреварата. На финала победителят е един, но удовлетворението от доброто представяне е за всички участници.  Накрая госпожа Антонова поднесе подаръци на шестте паралелки сформиращи полуитернатните  групи.  

24-ТИ МАЙ НА ВАЗОВЦИ

 

      Ученици, учители и служители от СОУ „Иван Вазов“ отпразнуваха Деня на славянската писменост, просвета и култура.

     На 24 май в 9:00 часа в двора на централна сграда с вдигане на националния флаг и знамето на Европейския съюз започна традиционният ритуал по изпращане на абитуриентите в училището на големия живот. Тържественият концерт под ръководството на г-жа Данка Колева бе вълнуващ разказ в слова, музика и танци за светлото пътуване на детството и юношеството към зрелостта.  Обръщението на дванадесетокласничката Деляна Цонева Пенева към съвипускници, учители, родители и гости  зареди простора с мечти и любов. Пожелания за здраве, сбъднати амбиции и успехи отправиха заместник-кметът Ивайло Енев и директорът Бойка Няголова. Порасналите момичета и момчета на г-жа Павлина Рангелова и г-н Мирослав Мирчев целунаха знамето на училището и своите учители със съзнанието да съхранят доброто и красивото, с което СОУ „Иван Вазов“ ги дари, а към небето полетяха балоните на надеждата, устрема и младостта.

       С усмивка, но и с топли капчици в очите всички се отправиха към  празничното шествие. Под аплодисментите на гражданството кметът Николай Грозев връчи Почетен плакет със знака на Община Нова Загора и награди за отличен успех и постижения в учебната работа на зрелостниците от 12 „А“ клас Димитър Николаев Георгиев  и Иван Росенов Петров. Общинското ръководство оцени високо труда на нашите учители. Медал „Диньо П. Сивков  за цялостен принос в образованието получи главен учител Диана Русева, а старши учители Павлина Рангелова и Величка Едрецова бяха наградени за всеотдайния си труд с почетен плакет със знака на община Нова Загора.

       В годината на своя половинвековен юбилей СОУ „Иван Вазов“ бе удостоено с медал „Диньо П. Сивков. Училище с минало, настояще и бъдеще, то продължава с чест своя път, следвайки посоката на първоучителите.  
   

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

 

Всеки зрелостник може да се запознае със списъка за разпределение на зрелостниците по изпитни сгради и зали, който е окачен на таблото на зрелостника на първия етаж в коридора.

 

Директор: Бойка Няголова

„Дядовата ръкавичка“ – един съвременен прочит“

       На 17.04.2014 г.  учениците от ПИГ 3 в СОУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора под ръководството на старши възпитател Васил Костадинов представиха пред съученици и гости своята театрална постановка „Дядовата ръкавичка“ – един съвременен прочит“. Тя бе представена по случай празника на детската книга и изкуства за деца. 

     Драматизацията на третокласниците и четвъртокласниците от групата бе уважена от г-жа Веска Вълчева - началник на отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинства” в община Нова Загора, г-жа Йовка Петкова – главен библиотекар в НЧ „Д.П. Сивков – 1870“, помощник-директора на училището г-жа Златина Илиева, учителите и учениците от начален етап. 

    И актьори, и публика искрено се забавляваха от новия прочит на текста, в който дядото не загубва своята ръкавичка, а новата книжка – подарък за любознателните свои внуци. С постановката малките любознайковци от ПИГ 3 отправиха своите послания, че в съвременния век на модерни компютърни технологии, книжката отстоява заслужено своята роля като източник на информация, верен приятел на човека, превръща го в по-добър, дарява отмора и неповторима емоция. На финала на драматизацията детската книжка подава ръка на компютърната мишка и всички технически нововъведения, за да сътвори света на красивото и светлото за всяко дете.

    Според възпитател Костадинов задачата на училището е да разпалва искрите на естествената любознателност у децата. А пътят за това е подкрепата и насърчаването им за четене. Той благодари на библиотекаря Велина Минкова за съдействието в своята работа.

     Г-жа Вълчева изказа своя възторг от настроението, което създадоха малките актьори, и показния от тях читателски ентусиазъм. Тя ги покани за участие в празничните прояви на художествената самодейност в общината през месец юни.  Театралната формация ще представи своята трансформирана „Дядова ръкавичка“ в мероприятията на Градската библиотека по случай Седмицата на детската книга  и изкуства за деца 2014г.

Обучение


   На 15.03.2014г. в СОУ,,Иван Вазов“ – гр. Нова Загора бе организиран и проведен обучителен модул със съдействието на РААБЕ България ЕООД член на издателска група Клет, отдел ,,Семинари в област Образование“. Квалификационната програма на РААБЕ България е разработена в съответствие с конкретните нужди и потребности на педагогическите специалисти да се самоусъвършенстват, да прилагат нови подходи за обучение и непрекъснато да повишават качеството на образователния процес.

   Темата на семинара бе ,,Тайм-мениджмънт на учителя“- организиране на работното и личното време и пространство, а лектор на обучението  Венета Кирова – психолог, преподавател в Тракийския университет – гр.Стара Загора.  

  В обучението участваха 22 човека - директора г-жа Б.Няголова, класни ръководители, възпитатели, преподаватели, училищния психолог.

  В резултат на проведеното обучение, учителите усвоиха практики на управление на времето и на способността за самоуправление.


Конкурс

Ваканция

Kръгла маса

    На 26.02.2014г. в РИО Сливен се проведе кръгла маса на тема: „Добри практики по отношение системата на вътрешното оценяване”. В кръглата маса участваха учители от цялата област, за да обменят опит и добри практики при вътрешното оценяване в училище на учениците.

    Срещата беше много ползотворна.Всички презентации показаха различни моменти от вътрешното оценяване-засегна се скалата за оценка на тестовото изпитване, самостоятелното оценяване на учениците чрез „Hot potatos”, връзката между външното и вътрешното оценяване, критерии за изготвяне на единна скала при оценка на вътрешно и външно оценяване по различните предмети.

    СОУ „Иван Вазов” взе участие с тема:”Оценяване на неформалното учене-между творческия подход и образователните изисквания”. Училището бе достойно представено от  млад и красив учителски екип – учител по ГИ Станиела Нейчева и ст. учител по ИТ Елена Вълкова.Чрез нея ние показахме постиженията на нашите ученици в извънкласните форми. Оценяването на неформалното учене в училище през последните десетилетия придобива все по-голяма актуалност и значимост. Двете форми на вътрешно образование                       ( формалното и неформалното) трябва взаимно да се подпомагат и допълват.

    Така училището се превръща в сцена за изяви и в най-желана територия.

"1000 стипендии"

МИСИЯТА на проекта е да създаде условия за социална мобилност и „прескачане" на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. За своя водеща ценност „1000 стипендии” издига книгата и четенето и е твърдо срещу плагиатството.

ПОСРЕДСТВОМ КОНКУРС "1000 СТИПЕНДИИ" Фондация „Комунитас“ осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги. В проекта могат да кандидатстват и учители, които заявяват желание да подпомагат ученика в учебния процес. Наясно сме, че особено в затруднени ситуации, учителите са тези, които оказват най-непосредствената и най-неотложна подкрепа на децата, затова, когато се включат в екип с ученика, те получават финансов стимул и кредит за книги. 

КОНКУРС "1000 СТИПЕНДИИ" СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите, като в края на м. юли се обявява първо класиране. С кандидатите, достигнали до втори кръг, през септември и октомври на текущата година се провеждат индивидуални интервюта – по телефона или с лично присъствие. Финалното класиране за следващата учебна година се обявява на 1 ноември.

Повече за проекта ТУК

ЗАПОВЕД № РД – 06 –253/ 04.03.2014 год.

              На основание чл. 12 ал.2, ал.3 и ал.4 от Постановление № 33 / 15.02.2013 година и във връзка  с чл. 147(1) т.1 и т.5 ППЗНП  и протокол № 2/ 26.02.2014г. на училищната комисия  назначена с моя заповед №РД – 06 – 86/09.10.2013г.

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 Да бъдат изплатени сумите  за стипендии на ученици за ІI учебен срок на учебната 2013/2014г.  за месеците февруари, март, април , май и  юни на следните ученици, съответно за определения вид стипендия и размер, както следва:

I.Да се изплатят сумите за стипендиите на ученици, класирани да получават стипендия за II учебен срок за 2013/2014г.  , класирани от училищната комисия за стипендии с протокол № 2 / 26.02.2014г. както следва

Директор:   Б.Няголова

 

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща > Край >>

 

Copyright 2008 Ivan-Vazov.com. All rights reserved! | Всички права запазени по официалният сайт на СОУ "Иван Вазов"
За контакти:
ул. "Петко Енев" 54 Нова Загора, тел: +35945762044 , Мобилен телефон: +359885897562
 
Клуб Дачия България | Фотошоп уроци created by: Radomir Georgiev