Ред за организиране и провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на срочна оценка