СЪОБЩЕНИЕ

Ред, по който учениците от VII клас от училищата на област Сливен имат право да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от приемните изпити чрез тест по български език и литература и по математика, определен, както следва:

  1. Срок, в който учениците от VII клас от област Сливен имат право да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от изпитите чрез тест по български език и литература и по математика проведени на 19 и 22 май 2017 г. - 3 /три/ работни дни след обявяване на резултатите - 6, 7 и 8 юни 2017 г.
  2. Запознаването на учениците с проверените изпитни работи да се извършва в зала № 210 на РУО - Сливен задължително в присъствието на родител /настойник/, след подаване на заявление по образец. При заетост на зала № 210 предлагам запознаването с изпитните работи по български език и литература да се извършва в стая № 203. а по математика - в стая № 213.
  3. По време на запознаване с изпитната работа не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа или на рецензиите/бележките на оценителите.
  4. Изпитните работи могат да се разглеждат от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. в определените дни, в присъствието на председател /заместник-председател/ на съответната комисия за проверка и оценка и определени от тях членове на комисията /оценители/.
  5. Председателите на комисиите за проверка и оценка по български език и литература и по математика следва предварително да създадат организация за запознаването на учениците с проверените изпитни работи.
  6. Директорите на училищата от област Сливен, в които се извършва обучение на ученици в VII клас, следва да уведомят учениците за предоставената им възможност за запознаване с проверените им изпитни работи.