Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към II срок - 2016/2017 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група 3
Iа  8
Iб 6
IIа 5
IIб 6
IIIа 5
IIIб 6
IVа 5
IVб 10
Vа няма свободни места
Vб 1
VIа 7
VIб 3
VIIа 5
VIIб 9
VIIIа 9
VIIIб 5
Х 14
ХI няма свободни места
ХII 9