Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към I срок - 2017/2018 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група 3
Iа  5
Iб 6
IIа 8
IIб 7
IIIа 3
IIIб 3
IVа 4
IVб 6
Vа 3
Vб 6
VIа няма свободни места
VIб няма свободни места
VIIа 5
VIIб 3
VIII 2
2
ХI 16
ХII 1