Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към I I срок - 2019/2020 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група 5
Iа  5
Iб 6
IIа 8
IIб 8
III 2
IV 4
Vа няма свободни места
Vб няма свободни места
VIа няма свободни места
VIб няма свободни места
VIIа 1
VIIб 8
VIII 1
8
Х 11
ХI 13