Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към I I срок - 2019/2020 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група 7
Iа  10
Iб 10
IIа 11
IIб 12
III 5
IV 8
Vа 1
Vб 1
VIа 1
VIб 1
VIIа 1
VIIб 5
VIII няма свободни места
6
Х 8
ХI 10