Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към II срок - 2017/2018 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група 3
Iа  8
Iб 8
IIа 13
IIб 12
IIIа 3
IIIб 5
IVа 8
IVб 8
Vа 3
Vб 6
VIа 3
VIб няма свободни места
VIIа 4
VIIб 1
VIII 3
2
ХI 17
ХII няма свободни места