Проект "Образование за утрешния ден"

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

ВХОД

 

Извънкласни дейности:  СУ "Иван Вазов" гр. Нова Загора

        учебна 2020/2021г.

1. "В света на компютрите"

2. "Компютърен свят"

 

Извънкласни дейности:  СУ "Иван Вазов" гр. Нова Загора

        учебна 2021/2022г. 

1. "Компютърен свят"