Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към II срок - 2021/2022 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група 5
Iа 11
Iб 11
II 6
IIIа 9
IIIб 11
IV 7
Vа 3
Vб 5
VIа 5
VIб 1
VIIа 8
VIIб няма свободни места
VIII 1
8
Х 10
ХI 13
ХII 19